آشنایی با بانی نور
 

بانی نور تمرکز خود را بر تقویت تولید داخل قرارداده از ین رو با ترکیبی از مهارت صنعتگران ایرانی و ظرافت صنعتگران چینی و با توجه به روزامد ترین طرحها و مدلها سعی در رونق روزافزون کار و تولید داخل داشته و خود را متعهد میداند به کیفیت و نواوری.

باشد که با یاری خداوند متعال و مساعدت شما عزیزان گامی هرچند کوچک در راه آبادانی کشور عزیزمان برداشته باشیم.